Home » Prva Evropska Kuća u Beogradu

Prva Evropska Kuća u Beogradu

Prva evropska kuća iz Beograda (u daljem tekstu: Kuća) je nevladino, neprofitno i nestranačko udruženje građana, osnovano početkom 2000. godine u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji. Kuću je osnovalo 50 uglednih i poznatih građana Beograda i Srbije iz oblasti kulture, politike, nauke, privrede, umetnosti, zdravstva i obrazovanja. Pored niza dobronamernih ljudi, prijatelja i pokrovitelja, osnivanje Kuće su posebno podržali Evropski pokret u Srbiji, SO Čukarica (Beograd) koja je Kući pružila gostoprimstvo, kao i Federacija evropskih kuća (FIME).

INICIJATIVNI  ODBOR – INITIATIVES BOARD

JOKSIMOVIC Stamenko Ekonomist, M.Sc. Predsednik, European Movement Chukarica – – Local Council
KANDIC Dragoslav Lekar specijalista, Generalni sekretar, Evropski pokret-Čukarica Localno Veće (Physician, Secretary General, European Movement – Chukarica Local Council)
KOVACEVIC Živorad Ambasador, Predsednik, Evropski pokret u Srbiji (Ambassador, President, European Movement in Serbia)
KRUNIĆ Spasoje Profesor arhitekture, Predsednik Izvršnog saveta, Gradsko veće u Beogradu (Professor of Architecture, President of the Executive, Board, Belgrade City Council)
LIČINA Radomir Predsednik upravnog odbora, Dnevnik  “Danas” (President, Managing Board, “Danas” Daily)
LOPANDIĆ Duško Evropski pokret u Srbiji, Ekspert u Saveznom izvršnom veću (European Movement in Serbia, Expert in Federal Executive Council)
MARKOVIĆ Predrag Izdavač, “Stubovi kulture”, Član predsedništva G17+ (Publisher, “Stubovi kulture”, Member G17+)
MILOŠEVIĆ Milan Generalni sekretar, Evropski pokret –  lokalno veće u Smederevskoj Palanci (Secretary General, European Movement – Smed.
MINIĆ Jelica Ekonomista, Generalni sekretar, Evropski pokret u Srbiji (Economist, Secretary General, European Movement in Serbia)
MOJSIJEV Radojica Predsednik, Udruženje malih i srednjih preduzetnika u Vršcu (President, Association of Small and Medium-Scale Entrepreneurs in Vrsac)
OGNJENOVIĆ Vida Pisac, Direktor pozorišta  (Publisher, Vice-President, European Movement in Serbia, Writer, Theatre Director)
PAJEVIĆ Milan Konsultant, Potpredsednik, Evropski pokret u Srbiji (Consultant, Vice-President, European Movement in Serbia )
PANTIĆ Danijel Zamenik Generalnog sekretara, Evropski pokret u Srbiji (Deputy Secretary General, European Movement in Serbia)
PAUNOVIĆ Žarko Centar za razvoj neprofitnog sektora (Center for Development of Non-Profit Sector)
SARAMANDIĆ Živan Operski prvak (Opera Singer)
ŠLAJH Nikola Predsednik, Evropski pokret – Lokalno veće u Zrenjaninu (President, European Movement – Zrenjanin Local Council)
SPASOJEVIĆ Dragan Evropski pokret-Lokalno veće na Čukarici, član Izvršnog veća opštine Čukarica  (European Movement-Chukarica Local Council, Executive Council of Chukarica Municipality)
STANIĆ Duško Evropski pokret – Lokalno veće na Čukarici (European Movement – Chukarica Local Council)
TEPAVAC Mirko Bivši minister spoljnih poslova, Forum za međunarodne odnose (Former Foreign Minister, Forum for International Relations)
TEŠIĆ Dragan Predsednik, Upravni odbor, Kulturno obrazovni centar “Chukarica” (President, Managing Board, “Chukarica” Cultural and Educational Center)
TOŠIĆ Desimir Predsednik, Udruženje malih i srednjih preduzetnika u Vršcu (President, Association of Small and Medium-Scale Entrepreneurs in Vrsac)
TRUHAR Nataša Prevodilac (Translator)
VEJVODA Ivan Generalni direktor, Fond za otvoreno društvo (Managing Director, Open Society Foundation)
VELJANOVSKI Rade Novinar, Fondacija za mir i rešavanje kriza (Journalist, Peace and Crisis Management Foundation)
VUKOBRAT Boris Osnivač, Fondacija za mir i rešavanje kriza (Founder, Peace and Crisis Management Foundation, Honorary Member)
SAVIĆ Jasmina Evropski pokret-Lokalno veće na Čukarici (European Movement-Chukarica Local Council)
RISTIĆ Dušan Lekar specijalista, Pediatrican,
ŽIVKOVIĆ Borka Predsednik, Ženska grupa Čukarica (President, Women’s Group of Chukarica)

 

Osnovni programski ciljevi i zadaci Kuće usmereni su na unapređivanje razumevanja, međusobnog poznavanja i saradnje građana, posebno na planu kulturnog, naučnog, obrazovnog, ekonomskog, zdravstvenog i drugih oblika povezivanja. Zahvaljujući nesebičnom (u najvećem delu volonterskom) radu preko 150 članova Kuće, ona je sve više postajala most izmedu građana, regiona, država i naroda, kao i mesto međusobnog upoznavanja i prožimanja naše i kultura prisutnih u bližem i daljem okruženju.

Za prvog Predsednika Kuće izabran je mr Živorad Kovačević, ambasador i bivši gradonačelnik Beograda, osnivač i rukovodilac Evropskog pokreta u Srbiji, a za njegove prve saradnike (potpredsednike): dr Jelica Minić (potpredsednik i Generalni sekretar Evropskog pokreta, profesor univerziteta), dr Mijat Damjanović (direktor Palgo centra, profesor univerziteta), mr Zoran Alimpić (predsednik Opštine Čukarica, kasnije predsednik Skupštine Beograda, vd gradonačelnik Beograda), Desimir Tošić, po stažu najstariji i veoma popularni srpski demokrata i publicista (potpredsednik, kasnije član Političkog saveta Demokratske stranke, preminuo 2008.) i dr Zigfrid Gehrecke, ugledni naučnik i profesor univerziteta (preminuo 2003, na mestu potpredsednika zamenio ga mr Dragoslav Kandić primarijus, top menadžer u zdravstvenoj delatnosti, primarijus).

Generalni sekretar Kuće i predsednik njenog lzvršnog odbora bio je mr Stamenko Joksimović, član užeg rukovodstva Evropskog pokreta Srbije, jedan od inicijatora osnivanja i najupornijih promotera realizovanog koncepta razvoja Kuće; dr Vladimir Grbić, profesor univerziteta, jedan od osnivača Kuće, bio je potpredsednik lzvršnog odbora i koordinator njenog naučnog saveta. U najužem aktuelnom rukovodstvu Kuće nalazili su se i: Predrag Vasiljević (preminuo 2003.), mr Bogoljub Savić, top menadžer u kompjuterskoj tehnologiji, Milan Knežević, izdavač i producent, mr Vesna Drinčić, profesor univerziteta, fizičar, Nada Vasiljević, lekar specijalista, urgentolog, Jasmina Knežević, osnivač privatne zdravstvene ustanove “BelMedic” iz Beograda, Gordana Mladenović, osnivač privatnog preduzeća “Galfis”, top menadžer u konsaltingu, inžinjeringu i trgovini, Jasmina Savić, lekar specijalista, top menadžer u zdravstvu, Borka Živković, blagajnik (predsednik Ženske grupe Čukarica), Milan Ćolić, generalni menadžer, Milan Simeunović, generalni menadžer, članovi Kluba mladih evropljana: Mihailo Joksimović, Sara Rađenović, Ana Brkić, Filip Rađenović, Katarina Kandić, Aleksandar Vasiljević, Vladimir Brkić, Stefan Vasiljević,  i omladinci: Toma Joksimović, Aleksandar Mladenović….

Danas je Dr Dragoslav Kandić Predsednik Skupštine Kuće, mr Stamenko Joksimović je Predsednik Predsedništva iste, Gordana Mladenović dipl. ing, Zamenik Predsednika.

Ciljevi Kuće su:

  • unapređivanje razumevanja, međusobnog poznavanja i saradnje ljudi, zajednica i država na evropskom prostoru i podsticanje svestrane i slobodne komunikacije među njima, pre svega u oblasti kulture, nauke, informisanja, privrede, obrazovanja, zdravlja, životne sredine, socijalne i deče zaštite, sporta, rekreacije  i sl.;
  • unapređivanje kulturnog, naučog, obrazovnog, ekonomskog i drugih oblika  povezivanja  među građanima, narodima, regijama i državama Evrope;
  • uticanje na javnost Beograda, Srbije i regiona da svoje angažovanje usmeri ka demokratskom delovanju u višestranačkoj državi, ka ostvarivanju jednakosti i ravnopravnosti ljudi i njihovih zajednica, uz uvažavanje i unapređivanje najviših danas opšteprihvacenih standarda u ovoj oblasti;
  • informisanje građana o raznim aspektima evropskog povezivanja i ujedinjavanja;
  • prezentacija kulturne i druge nacionalne baštine Beograda, Srbije i entiteta sa prostora bivše Jugoslavije;
  • afirmacija nacionalnih posebnosti kao i  opšteprihvacenih univerzalnih vrednosti;
  • promovisanje ideja prava i pravde, kao osnove za sprečavanje svakog oblika nasilja;
  • ukazivanje na znacaj poštovanja ljudskog dostojanstva i opasnosti od kršenja kako pojedinačnih tako i kolektivnih ljudskih prava;
  • formiranje i razvoj slobodnog  građanina svesnog svojih odgovornosti u demokratskom poretku;
  • sveobuhvatno razmatranje, protežiranje i razvoj ideje evropskog ujedinjenja u kontekstu jedinstva različitosti, suprotno amorfnoj uniformnosti ali i nacionalističkom podvajanju.

Osnovni oblik aktivnosti Kuće je permanentna i intenzivna komunikacija sa brojnim organizacijama i pojedincima u zemlji i inostranstvu. Najintenzivnija saradnja se odvijala sa Evropskim pokretom u Srbiji i Federacijom evropskih kuća (FIME) u Saarbrueckenu (Nemačka), kao i sa mnogim drugim evropskim kućama u bližem i daljem okruženju (Vukovar, Beč, Zagreb, Sarajevo, Budimpešta, Laval, Stutgart, Tivat, Skoplje) i njihovim asocijacijama (SCENE – asocijacija Evropskih kuća jugoistočne i centralne Evrope). Takode, Kuća je ostvarila saradnju sa nosiocima evroregionalnog projekta “Link Diversity”, kao i drugih sličnih asocijacija u okviru FIME i Evropskog pokreta.

Predstavnici Kuće aktivno su učestvovali u svim prethodnim proizbornim kampanjama, kao i u kampanjama vezanim za ljudska prava, zaštitu životne i radne sredine, decentralizaciju vlasti i razvoj lokalne samouprave, poboljšanje uslova za rad nevladinih organizacija itd.

U proteklom periodu pod okriljem Kuće razvijeni su forumi, kao stalne forme rada, i to: preduzetnički, zdravstveni, ekološki, humanitarni i Forum mladih evropljana. Forumi okupljaju od 20 – 50 stalnih i veći broj povremenih članova, a održavaju se povremeno, u skladu sa interesom članova. Članovi foruma su vrhunski stručnjaci, eksperti koji na sastancima ili u projektima razmatraju, istražuju, ocenjuju i predviđaju stanje i razvoj segmenata društva i društvenih odnosa, iz delokruga konkretnog foruma.

Kuća je do sada pripremala ili realizovala veći broj domaćih ili međunarodnih projekata od kojih su neki postali prepoznatljivi kao stalni i realizuju se u određenom periodu svake godine. To su: (1) “Evropsko okupljanje” u maju (povodom obeležavanja Dana Evrope), prepoznatljiv po sportsko rekreativnim okupljanjima i druženjima većeg broja simpatizera i članova, posebno mladih (održavaju se na Adi Ciganliji ili u Košutnjaku); (2) “Balkanski mostovi ka Evropi”, jedinstven po okupljanju, saradnji i povezivanju regionalnih stručnih, poslovnih i NGO organizacija sa prostora bivše Jugoslavije na ideji međusobne podrške i uzajamnosti u procesima evrointegracija; (3) “Evropske večeri u Beogradu – Najevropljanin godine”, projekat Prve evropske kuće iz Beograda, koji se realizuje svake godine počev od 2000. Projekat se odvijao u najbližoj saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji, uz podršku i pomoć Opštine Čukarica i Grada Beograda, delegacije Evropske komisije u Beogradu (čiji je predsednik bio počasni član Inicijativnog odbora za osnivanje Prve evropske kuće) i drugih uglednin nevladinih, stručnih i poslovnih organizacija sa područja Srbije i šire; i (4) Logistički centri za preduzetnike, kao projekat podrške osnivanju, razvoju, afirmisanju i povezivanju privatnog preduzetništva na području Srbije i šire.

Dugoročni projekat pod nazivom “Balkanski mostovi ka Evropi” krenuo je odmah nakon završetka poslednjeg rata, sa idejom da se na našu inicijativu, na najprikladniji i najbrži način, otvore “mostovi” saradnje i prijateljstva sa susednim regionima i gradovima.

U proteklom periodu održane su dve velike manifestacije – “mostovi” prema Vukovari i Sarajevu, kao simbolima nerazumljivih ratnih stradanja i želje da se posledice teških ratnih posledica što brže i u zajedničkom interesu prevazilaze. Oba skupa održana su u Beogradu, u prostorijama Hotela Sport Klub Trim na Košutnjaku, ali i u prostorima Skupštine opštine Čukarica, Skupštine Grada Beograda itd.

U realizaciji projekta su učestvovali Evropski pokret u Srbiji, Veće Čukarica, Opština Čukarica, Grad Beograd, Gradjanske inicijative, YUKOM, Goethe institute, Konrad Adenauer fondacija, Ministarstvo spoljnih poslova itd. Naravno, nosioci projekta su bile i evropske kuće u Vukovaru i Sarajevu, zatim Evropska kuća u Zagrebu, Kuća u Beču itd.

Skupovi su trajali nekoliko dana, uz kombinaciju međusobnih razgovora, sportskih takmičenja, kulturno umetničkog programa i zajednički urađenih, usvojenih i javnosti dostavljenih zaključaka.

Pored ovih većih skupova Prva evropska kuća je ostvarila niz kontakata, workshopova, sastanaka ili višestrukih razgovora sa predstavnicima gorepomenutih evropskih kuća iz regiona i šire.

“Evropske večeri u Beogradu – Najevropljanin godine” je sada već jedna jubilarna, masovna manifestacija. Ideja projekta je da se na atraktivan i pristupačan način gradanima približi proces evropskih integracija sa njegovim najvažnijim stubovima: politikom, ekonomijom, kulturom i preduzetništvom. To je realizovano kroz afirmaciju pojedinaca, koji su u tekućoj godini najviše doprineli povezivanju naše zemlje sa Evropom i obrnuto.

Pre i za vreme manifestacije odvijao se raznovrstan program uz prisustvo brojnih eminentnih predstavnika političkog, kulturnog i privrednog života, diplomatskog kora, nevladinih organizacija i medija. Posebnu pažnju javnosti pobuđivala je javna dodela svečanih plaketa NAJEVROPLJANIN GODINE (za oblast: politika, kultura, ekonomija, ideja, projekat ili program, preduzetništvo i strani državljanin na privremenom radu u zemlji). Ova prestižna priznanja dodeljuju se najzaslužnijim pojedincima ili organizacijama za najveći doprinos u promociji evropskih ideja i vrednosti, kao i u stvaranju evropskog ambijenta ili realizaciji evropskih standarda i kriterijuma na području naše zemlje, odnosno u afirmaciji naše tradicije, naših potencijala, istorije, kulture  i drugih kvaliteta i specifičnosti na području Evrope.

Izbor i promocija Najevropljana u periodu  2000 – 2014. god. održana je četrnaest puta u kontinuitetu, izabrano je ukupno 72 Najevropljana godine, a manifestaciju je u pomenutom periodu podržalo nekoliko desetina nevladinih i poslovnih organizacija. Organizaciju Projekta je realizovala Prva evropska kuća u saradnji sa Evropskim pokretom u Beogradu, Većem na Čukarici, Opštinom Čukarica i Gradom Beogradom. U realizaciji pojedinih manifestacija određena podrška je pružana od strane Delegacije Evropske komisije u Beogradu, Privredne komore Srbije, Ministarstva inostranih poslova i drugih uglednih organizacija i organa.

Sve organizaciono operativne poslove na pripremi Evropskih večeri obavlja Organizacioni odbor u užem sastavu, koji danas čine: Stamenko Joksimović, Predsednik, Dragoslav Kandić, Potpredsednik, Gordana Mladenović, Potpredsednik, Jasmina Savić, Milan Knežević, Bogoljub Savić, Vesna Drinčić,  Jovan Kepčija, Borka Živković,  Mihailo Joksimović, Filip Rađenović, Branislava Brkić, Sara Rađenović, Toma Joksimović i Aleksandar Mladenović.

Osnovni cilj projekta Logističkog centra za preduzetnike Čukarice (Pilot projekat)  je obezbeđivanje kvalitetne, sveobuhvatne, ažurne i dostupne podrške osnivanju novih i razvoju postojećih preduzetničkih aktivnosti (pojedinačnih i grupnih poslovnih poduhvata) na području beogradske opštine Čukarica.

Projekat svojim konkretnim ciljevima i zadacima omogućava blisku saradnju lokalnog nevladinog sektora, preduzetnika i njihove lokalne asocijacije, odnosno, lokalne samouprave na pospešivanju osnivanja i razvoja, kao i promociji preduzetništva. Podnosilac Projekta i njegovi partneri, kao i ostali učesnici koji pružaju podršku Projektu (privredne i druge organizacije na opštini i šire), imaju neophodne informacije, kompetentne kadrove i ostalu infrastrukturu (prostor, deo potrebne opreme i dr.) za realizaciju predviđenih aktivnosti.

Inicijator osnivanja Centra je Prva evropska kuća u Beogradu. Nakon nekoliko godina priprema i intenzivne koordinacije rada Foruma preduzetnika Prve evropske kuće sa drugim referentnim preduzetnicima i njihovim organizacijama na Čukarici, u Beogradu i Srbiji, osnovan je Evropski Centar za preduzetnike Srbije (u daljem tekstu: Centar) kao specifičan  konsultantski servis za male i srednje preduzetnike.

Udruženje gradjana “Evropsko udruženje preduzetnika u zdravstvu Srbije” osnovano je 28. 05. 2004. god. na inicijativu i uz podršku Prve evropske kuće, sa sedištem u Beogradu, koje je po svom karakteru nestranačko, nevladino i neprofitno. Osnovni cilj Udruženja je da okuplja i organizuje ugledne predstavnike preduzetnika i preduzetništva u oblasti zdravstva Srbije radi lakšeg i bržeg ostvarivanja njihovih zajedničkih i pojedinačnih interesa.